Obveznosti končnega uporabnika

Pravila ravnanja z odpadno embalažo

Ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek

Končni uporabniki – gospodinjstva morajo odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, zbirati v namenskih zabojnikih jo hraniti ter prepuščati izvajalcu javne službe, skladno s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.

Drugi končni uporabniki lahko ločeno zbrano odpadno embalažo, ki nastaja kot komunalni odpadek iz trgovine, industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti, oddajajo družbi za ravnanje z odpadno embalažo.

 

Ravnanje z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek

Distributerji in končni uporabniki morajo pred oddajo embalažo ustrezno pripraviti, kar pomeni, da mora biti vsaka embalažna frakcija ločeno zbrana in izpraznjena, da le-ta ne vsebuje ostankov snovi. Embalaža, ki ni pravilno izpraznjena in vsebuje ostanke snovi, se obravnava kot embalaža z ostanki snovi.

Pravilno izpraznjena odpadna embalaža pomeni, da iz nje ne kaplja, ne izpada, se ne praši, ne klokota in ni več vidnih ostankov, razen neizogibne plasti na embalaži sami, brez zasušenih ostankov na dnu. Delež ostanka snovi oz. nečistoč ne sme biti večji od 5% skupne prevzete količine ločeno zbrane frakcije odpadne embalaže.

 

Druga določila:

 • Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.
 • Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, vračati distributerju na ali oddajati družbi za ravnanje z odpadno embalažo .
 • Končni uporabnik lahko odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek in ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, prepušča izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
 • V primeru iz prejšnjega odstavka mora končni uporabnik, ki je izvajalec gostinske ali turistične dejavnosti z zmogljivostjo 5.000 ali več nočitev na leto, sam zagotoviti posebne zabojnike, v katerih prepušča ločeno zbrane frakcije izvajalcu javne službe ločeno od odpadkov drugih povzročiteljev komunalnih odpadkov.
 • Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, dokler je ne odda, prepusti ali vrne v skladu s to uredbo, hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki in da jo je mogoče zbrati in ponovno uporabiti, predelati ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

 

Ravnanje z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek

Odpadna embalaža se razvršča med odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek, če ima embalažni material lastnosti nevarnih odpadkov, če odpadna embalaža vsebuje ostanke nevarnega blaga ali je z njim onesnažena.

Šteje se, da odpadna embalaža ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njim, če:

 • je notranjost odpadne embalaže viskoznega nevarnega blaga, postrgana z lopatico ali s čopičem tako, da preostala količina tega blaga ni več uporabljiva,
 • je odpadna embalaža tekočega nevarnega blaga izpraznjena tako, da iz nje ne kaplja, o je odpadna embalaža trdnega nevarnega blaga izpraznjena tako, da se iz nje ne morejo več iztresti ostanki tega blaga, ali
 • iz odpadne embalaže s potisnim plinom ne izhaja več potisni plin ali se v tej embalaži ne pretakajo ostanki nevarnega blaga.

Če je embalaža nevarnega blaga opremljena z navodili proizvajalca tega blaga o okolju varni izpraznitvi embalaže, se ne glede na prejšnji odstavek šteje, da ta odpadna embalaža ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njim, če je izpraznjena v skladu s temi navodili.

Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek:

 • oddajati zbiralcu nevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, če gre za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek,
 • prepuščati izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, če gre za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek.
 • določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če je prepuščanje ali oddajanje odpadne embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnega blaga ali je z njim onesnažena, urejeno s posebnim predpisom.

Pravila ravnanja pri zbiranju odpadne električne in elektronske opreme

Končni uporabnik, ki je posameznik, prepušča OEEO iz gospodinjstev:

 1. izvajalcu javne službe:
  1. v zbirnem centru,
  2. v premični zbiralnici nevarnih frakcij, če gre za zelo majhno OEEO iz gospodinjstev, ali
 2. zbiralcu v zbiralnici,
 3. distributerju na njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu v kolikor gre za OEEO, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljeni EEO, število kosov OEEO pa je enako številu kosov dobavljene EEO. Izjema so sijalke, katere lahko odda distributerju brez obveznosti nakupa novih sijalk.

Končni uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, oddaja OEEO iz gospodinjstev zbiralcu. Končni uporabnik odda OEEO, ki ni OEEO iz gospodinjstev, zbiralcu.

Končni uporabnik mora OEEO, preden jo prepusti ali odda, hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki, ne poškoduje ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi in njena ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena ali izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.

Če OEEO vsebuje snovi ali materiale, ki jih je treba, preden se razstavi, odstraniti iz nje v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje teh snovi ali materialov, mora končni uporabnik zagotoviti, da je OEEO ob prepustitvi ali oddaji v takem stanju, da je odstranitev teh snovi ali materialov mogoče izvesti na predpisan in varen način.

V kolikor je OEEO iz gospodinjstev, tako poškodovana, da zaradi nevarnih snovi v njej ogroža okolje in zdravje ljudi, je brez pomembnih sestavnih delov ali onesnažena z drugimi odpadki, jo lahko končni uporabnik prepusti samo izvajalcu javne službe v zbirnem centru.

POZOR! Elektronski odpadki kot so plinske sijalke, televizije, LCD zasloni, hladilniki, skrinje, vsebujejo snovi, ki so škodljive zdravju ljudi in okolju!

Pravila ravnanja z odpadnimi baterijami

Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek.

Končni uporabnik odpadne prenosne baterije in akumulatorje:

 • prepušča distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev,
 • prepušča izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, ali
 • oddaja zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

Distributer na prodajnem mestu brezplačno prevzema odpadne prenosne baterije in akumulatorje od kateregakoli končnega uporabnika, ki mu jih želi prepustiti, tudi če končni uporabnik prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje drugega proizvajalca, kakor je proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih distributer prodaja na svojem prodajnem mestu, ali če končni uporabnik nima namena kupiti prenosnih baterij ali akumulatorjev.

Avtomobilske in Industrijske baterije se prepuščajo distributerjem ali oddajo pooblaščenim zbiralcem.

POZOR! Odpadne baterije vsebujejo težke kovine (svinec, kadmij, živo srebro,…) in druge nevarne snovi (kisline), ki ob nepravilnem ravnanju škodujejo zdravju ljudi in okolju!

Pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami

Odpadne nagrobne sveče se ločeno zbirajo in začasno skladiščijo na ali ob pokopališču kot posebna frakcija komunalnih odpadkov v namenskih zabojnikih ter prepuščajo izvajalcu javne službe zbiranja ločeno od drugih odpadkov s pokopališča.

Odpadne nagrobne sveče se ne sme drobiti, stiskati, onesnažiti in mešati z drugimi odpadki.

Kontakt

info@interzero.si